System INTRASTAT
Posiadając długoletnie doświadczenie w obsłudze handlu zagranicznego podmiotów krajowych, zapewniamy naszym klientom solidną i rzetelną obsługę w sporządzaniu dokumentów statystycznych INTRASTAT i deklaracji kwartalnych VAT.
Agencja Celna CEL-MAR świadczy kompleksową obsługę obrotu towarowego pomiędzy państwami Unii Europejskiej w ramach systemu INTRASTAT:
  • opracowanie deklaracji INTRASTAT,
  • przekazywanie deklaracji do izb celnych,
  • reprezentacja przed izbą celną, składanie wyjaśnień,
  • archiwizacja danych przekazywanych do izb celnych,
  • sporządzanie zestawień indywidualnych,
  • sporządzanie deklaracji podsumowujących VAT,
  • doradztwo w sprawach obrotu towarowego w UE.

INTRASTAT, to System Statystyki Obrotów Towarowych pomiędzy państwami członkowskimi UE.
Konsekwencją wprowadzenia w Polsce (od dnia 1 maja 2004r.) systemu INTRASTAT jest nałożenie na podmioty prowadzące obrót towarowy z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski – nabycie wewnątrz wspólnotowe i wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium Wspólnoty – dostawa wewnątrz-wspólnotowa.
Deklaracje INTRASTAT są składane w cyklach miesięcznych. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych przywozach i wywozach towarów.
Dodatkowym dokumentem składanym kwartalnie jest deklaracja VAT podsumowująca analizowany okres, ze szczególnym rozliczeniem handlu wspólnotowego z konkretnymi dostawcami lub nabywcami towarów.