Świadectwo AEO

W dniu 13 sierpna 2010 firmie CEL-MAR sp.j. przyznano świadectwo AEO

Świadectwo AEO

Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem.

Upoważniony przedsiębiorca (AEO) jest to przedsiębiorca posiadający jedno ze świadectw:

- świadectwo AEO C - uproszczenia celne;

- świadectwo AEO S - bezpieczeństwo i ochrona;

- świadectwo AEO F - uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona.

 

Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, tj. podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

Świadectwo AEO daje rękojmię przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego przy dokonywaniu międzynarodowych transakcji.

Status AEO odnosi się do podmiotów zaangażowanych w operacje celne, a więc m.in. do producentów, prowadzących składy celne, przewoźników, spedytorów, importerów oraz eksporterów.

Należy podkreślić, że status AEO jest dostępny dla wszystkich podmiotów, bez względu na wielkość i zakres prowadzonej działalności.

Status AEO może zostać udzielony każdemu przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty spełniającemu niżej wymienione warunki i kryteria:

 • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
 • udokumentowana wypłacalność,
 • gdzie ma zastosowanie, odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.

Korzyści z posiadania statusu AEO

Otrzymanie przez firmy certyfikatu AEO jest potwierdzeniem, zarówno dla samych przedsiębiorców jak i dla ich kontrahentów, że są wiarygodnymi partnerami dla administracji celnej Unii Europejskiej. Logo AEO, którym mogą posługiwać się przedsiębiorcy po uzyskaniu certyfikatu AEO, to również informacja, że z taką firmą można bezpiecznie zawierać wszelkie porozumienia handlowe i jest to najlepszy partner do współpracy.

Posiadacz świadectwa AEO w zależności od rodzaju statusu korzysta z następujących ułatwień:

 • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
 • w przypadku wytypowania go do kontroli jest ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,
 • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
 • uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
 • możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny,
 • możliwość odstąpienia od żądania złożenia zabezpieczenia, gdy przepisy prawa celnego przewidują jego fakultatywne złożenie, np. w przypadku gospodarczych procedur celnych,
 • priorytetowa obsługa wszelkich wniosków np. o wydanie pozwolenia, zaświadczeń, korekty zgłoszeń celnych itp. składanych przez lub na rzecz posiadaczy AEO,
 • udostępnianie informacji o zmianach przepisów celnych, instrukcji itp. w formie newsletterów przesyłanych na skrzynki elektroniczne osobom wyznaczonym do kontaktu z organami celnymi,
 • możliwość uznawania statusu w krajach trzecich.

Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO nie jest obowiązkowe, ale stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów.

Powszechnym staje się, że kontrahenci preferują współpracę z podmiotami AEO lub wymagają uzyskania takiego statusu od swoich partnerów biznesowych. Wynika to z faktu, że im więcej podmiotów AEO włączonych jest w międzynarodowy łańcuch dostaw (tj. podmiotów zaufanych dla organu celnego), tym większa gwarancja bezpieczeństwa przepływu towarów w tym łańcuchu, a tym samym większa przychylność organów celnych.

Uzyskanie statusu AEO pozwala na sprawniejsze i szybsze działanie w ramach odpraw celnych transportów międzynarodowych i daje gwarancję pewności dostarczenia materiałów na czas do klienta.

AEO a uproszczenia celne

Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z uproszczeń celnych wymaga spełnienia kryteriów zbieżnych z wymaganiami AEO. Dlatego wszystkie podmioty posiadające lub ubiegające się o umożliwienie korzystania z procedur uproszczonych muszą spełnić analogiczne wymagania. W przypadku, gdy przedsiębiorca wnioskujący o przyznanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych, posiada świadectwo AEO uznaje się, że kryteria i warunki niezbędne do otrzymania pozwolenia na stosowanie uproszczenia są spełnione.